User Tools

Site Tools


cse:εργαστήρια:πρόσβαση

Εργαστήρια


Λογαριασμός Πρόσβασης

Κάθε φοιτητής που εισάγεται στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, αποκτά έναν λογαριασμό πρόσβασης. Με αυτό το λογαριασμό του παρέχεται η δυνατότητα:

 • Σύνδεσης στους υπολογιστές των εργαστηρίων
 • Εκτύπωσης στον κοινόχρηστο εκτυπωτή (εργαστήριο ΠΕΠ-ΙΙ) και
 • Πρόσβασης στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος

Μορφή Λογαριασμού

Ο Λογαριασμός κάθε φοιτητή αποτελείται από:

 1. το όνομα χρήστη (username)
 2. τον κωδικό πρόσβασης (password) και
 3. το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

Το όνομα χρήστη των φοιτητών είναι της μορφής:

 • cseYXXXX, για φοιτητές με έτος εισαγωγής 2013-14 εως και 2019-2020, όπου Υ είναι το τελευταίο ψηφίο του έτους εισαγωγής στο Τμήμα και ΧΧΧΧ ο αριθμός μητρώου του τμήματος.
 • csYYXXXX, για φοιτητές με έτος εισαγωγής εώς και 2012-13 ή από 2020-2021 και μετά, όπου YY είναι τα τελευταία δυο ψηφία του έτους εισαγωγής στο Τμήμα και ΧΧΧΧ ο αριθμός μητρώου του τμήματος.

Η διεύθυνση ηλ.ταχυδρομείου αποτελείται από το όνομα χρήστη και την κατάληξη ”@cs.uoi.gr” ή ”@cse.uoi.gr”, οι οποίες καταλήξεις μπορούν να χρησιμοποιούνται ισοδύναμα.

π.χ. Ο χρήστης με εισαγωγή στο Τμήμα το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 και αριθμό μητρώου 9999 έχει το username cse49999 και ταυτόσημες διεύθυνσεις email τις εξής: cse49999@cs.uoi.gr και cse49999@cse.uoi.gr π.χ. Ο χρήστης με εισαγωγή στο Τμήμα το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 και αριθμό μητρώου 1111 έχει το username cs101111 και ταυτόσημες διεύθυνσεις email τις εξής: cs101111@cs.uoi.gr και cs101111@cse.uoi.gr

Σημείωση: Τα cse και cs συμβολίζουν τα αρχικά του τμήματος. Computer Science and Engineering και Computer Science αντίστοιχα. Οι διαφοροποιήσεις στα αρχικά του τμήματος αφορούν την αλλαγή στο πρόγραμμα των σπουδών που έγινε το 2013. Για να μην υπάρχει σύγχυση έχουν διατηρηθεί και τα δυο domain cs.uoi.gr και cse.uoi.gr στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Υπέρβαση Χώρου Αποθήκευσης

Ο αποθηκευτικός χώρος αρχείων είναι περιορισμένος. Κάθε χρήστης έχει συγκεκριμένο χώρο:

 • 800MB για προπτυχιακούς και
 • 1.2GB για μεταπτυχιακούς και διδάκτορες

Η υπέρβαση του ορίου θα έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία σύνδεσης στο λογαριασμό. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Support.

Λίγο πριν υπερβείτε το όριο θα αντιμετωπίσετε προβλήματα, όπως να μη σώζονται αρχεία ενώ έχετε ήδη αρχίσει να τα γράφετε ή να μην ανοίγουν προγράμματα. Η λύση είναι να μη κρατάτε μεγάλα project και πολλά αρχεία στο λογαριασμό σας αλλά και να είστε προσεκτικοί με τον χώρο που απαιτούν τα προγράμματα για να τρέξουν. Ο εντοπισμός της πηγής του προβλήματος μπορεί να γίνει με την εντολή:

du -a | sort -n -r | head -n 10

Η παραπάνω εντολή σημαίνει: disk usage -all files | sort -numerically -reverse | head -num k (όπου k όσα αποτελέσματα θέλετε να δείτε)

Τα αποτελέσματα εμφανίζονται μετά από λίγη ώρα. Αν χρειαστεί να διαγράψετε κάτι που δεν είναι δικό σας αρχείο, επικοινωνήστε πρώτα με το Support(support@cse.uoi.gr). Υπάρχει κίνδυνος να διαγράψετε κάποιο αρχείο ρυθμίσεων και να μη μπορείτε να κάνετε ακόμη και login, αν αποφασίσετε να τα κάνετε όλα μόνοι σας.

Ακολουθούν δυο παραδείγματα που αφορούν προπτυχιακούς λογαριασμούς (όριο 800MB).

Υγιής λογαριασμός Action
username@opti3060ws08:~$ du -a | sort -n -r | head -n 10

269140 .
69896  ./Courses
64148  ./.cache
51940  ./Courses/MYY204-Discrete Maths I
41380  ./eclipse-workspace
41272  ./eclipse-workspace/.metadata
41176  ./eclipse-workspace/.metadata/.plugins
40128  ./eclipse-workspace/.metadata/.plugins/org.eclipse.jdt.core
40100  ./.mozilla
40088  ./.mozilla/firefox

 
Ακόμη 530 MB ελεύθερα
Νοσούν λογαριασμός Action
username@opti3060ws08:~$ du -a | sort -n -r | head -n 10

791924  .
346584  ./.wine
344796  ./.wine/drive_c
344440  ./.wine/drive_c/windows
167660  ./Desktop
167512  ./Desktop/project
130212  ./.wine/drive_c/windows/mono
130208  ./.wine/drive_c/windows/mono/mono-2.0
104204  ./.wine/drive_c/windows/mono/mono-2.0/lib
104200  ./.wine/drive_c/windows/mono/mono-2.0/lib/mono
  
Ο κάτοχος του λογαριασμού ,ύστερα από συνεννόηση με το Support, μπορεί να σβήσει τον κατάλογο με την εντολή “rm -rf wine”

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

Η αλλαγή του μυστικού κωδικού πρόσβασης (password) γίνεται χρησιμοποιώντας τις παρακάτω εντολές στο τερματικό κάποιου υπολογιστή εργαστηρίου του τμήματος:

$ ssh username@scylla.cse.uoi.gr
(σύνδεση στο σύστημα scylla, πιθανό να ζητηθεί το τρέχον password)
$ passwd

Στη συνέχεια θα ζητηθεί μία φορά ο παλιός κωδικός πρόσβασης και δύο φορές ο νέος.

Προσοχή: Όπως περιγράφεται στην κλήση του προγράμματος passwd, ο κωδικός πρέπει:

 1. Να είναι μήκους τουλάχιστον 8 χαρακτήρων
 2. Να περιέχει απαραίτητα 4 ομάδες χαρακτήρων (κεφαλαία και πεζά γράμματα, αριθμούς και σύμβολα)

Προγράμματα που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο ssh υπάρχουν για όλα τα γνωστά λειτουργικά συστήματα. Για windows ένα δημοφιλές πρόγραμμα είναι το PuTTY.

Ανεπιτυχείς Προσπάθειες Σύνδεσης

Οι ανεπιτυχείς προσπάθειες σύνδεσης στον λογαριασμό σας θα αποκλείουν από την πρόσβαση την διεύθυνσή σας για όλο και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, το οποίο μπορεί να φτάσει τις 24 ώρες. Το παραπάνω αφορά συνδέσεις με το πρωτόκολλο SSH στη scylla.cs.uoi.gr και σε άλλα συστήματα του Τμήματος.

Σε περίπτωση απώλειας στοιχείων λογαριασμού

Μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ομάδα Υποστήριξης Συστημάτων ή στους βοηθούς εργαστηρίων με το πάσο ή βεβαίωση σπουδών/εγγραφής.

Λειτουργία εν μέσω πανδημίας: Μπορείτε να στείλετε email στο support@cse.uoi.gr, αναφέροντας το username σας και έχοντας επισυνάψει μπρος-πίσω φωτογραφίες της ακαδημαϊκής ταυτότητάς σας.

cse/εργαστήρια/πρόσβαση.txt · Last modified: 2020/12/10 16:58 by liaverg